Integritetspolicy

Dermaromes policy för personuppgiftshantering

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att [vi] hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

 • Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
 • Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
 • VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
 • Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till Niklas Nygren, IT-ansvarig.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift – En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad – Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling – En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej -såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

Insamling av personuppgifter på vår hemsida www.dermarome.se sker via nedanstående formulär och används i syfte som här beskrivs. Personuppgifter kan bl. a. innehålla namn, e-postadress, företagsinformation, roll och telefonnummer.

 • BeautyClub, Dermaromes skönhetsklubb
  Personuppgifterna kommer att användas för att skicka ut nyhetsbrev där vi delar med oss av vår kunskap och erbjudanden kring hudvård och makeup.
 • Bli partner
  Personuppgifterna kommer att användas för att ge dig den information du efterfrågar om oss som företag.
 • Kursbokning
  Personuppgifterna kommer att användas för att ge dig nödvändig information kring kursen du anmält dig till.
 • Kontakta oss
  Personuppgifterna kommer att användas för att ge dig den information du efterfrågar via vårt kontaktformulär.

Ytterligare insamlande av personuppgifter sker genom Dermaromes egna kundavtal samt vid kundbesök av våra säljare. De registrerade personuppgifterna används för utskick av relevant information via brev och e-post. Informationen som hämtas direkt ifrån den registrerade är frivillig att lämna. Personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part. Den registrerade har rätt till att ta del av sina egna personuppgifter samt att få felaktiga uppgifter borttagna alternativt rättade. Det är viktigt för oss att skydda alla personuppgifter och vi använder normala säkerhetsåtgärder för att skydda all information.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD.VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Kontakt

Om du har frågor om denna policy eller era rättigheter som registrerad så ber vi dig kontakta vår kundservice. Vår kundservice kan nås på följande sätt:

Telefon: 08-14 18 11

E-post: info@dermarome.se

INTEGRITETSPOLICY

Här kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter i PDF format